Verhuurvoorwaarden

Definities  
Art. 0.1Verhuurder:
E-fun & Adventure
Moerdijk 26,
3631 Boorsem
BTW BE0798.875.370

Vertegenwoordigd door Ruben Baenens of zijn afgevaardigde ter plaatse.  
Art. 0.2Huurder: degene die van goederen, voertuigen of diensten van E-adventure gebruik maakt.  
Art. 0.3Gezelschap: groep van mensen inclusief de huurder, die samen gebruik maken van goederen, voertuigen of diensten van E-adventure.  
Art. 0.4Bestuurder: iedereen die een voertuig bestuurt.    
Algemeen  
Art. 1.1De huurder is aansprakelijk voor de andere personen in zijn gezelschap. Hij is dan ook verantwoordelijk voor het overbrengen van de huurvoorwaarden aan hen  
Art. 1.2Het gebruik van de aan de huurder toevertrouwde goederen en voertuigen ,geschiedt volledig op eigen risico van de huurder.  
Art. 1.3De huurder is aansprakelijk voor het correct gebruik van de aan hem toevertrouwde beschermingsmiddelen -zoals bv. helm-, alsook voor die van de andere personen in zijn gezelschap.  
Art. 1.4Het is de huurder niet toegestaan om goederen of voertuigen aan derden in gebruik of onderhuur af te staan.  
Art. 1.5De huurder wordt geacht op een verantwoorde manier en als een goede huisvader met de aan hem toevertrouwde goederen en voertuigen om te gaan en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. De verhuurder heeft ten alle tijden het recht om bij twijfel hierover, goederen en/of voertuigen terug te vorderen, zonder enig recht op vergoeding aan de huurder.  
Art. 1.6De huurder wordt geacht de goederen en voertuigen in dezelfde staat terug te brengen als waarin hij deze kreeg.  
Art. 1.7De door de huurder gebruikte goederen en voertuigen dienen door hem ingeleverd te worden op de locatie waar ze ontvangen werden, tenzij anders overeengekomen met de verhuurder.  
Art. 1.8De belevingsroutes met de e-scooters zijn zodanig uitgezet, dat ze makkelijk binnen onderstaande duurtijden afgerond kunnen worden:
– Gezellige Maasdorpjes: 2u30
– Kastelen rond de Maas: 2u30
– De pittoreske natuur van het Nationaal Park Hoge Kempen: 2u30
– De Tweede wereldoorlog in de Maasvallei: 2u30
– De Maas bij valavond: 4u
– Romantische avond in de natuur van de Maasvallei: 4u
– Het verhaal van de Maasvallei: 3u30
– Outdoor escape game: 3u30
Indien bovenstaande tijden overschreden worden, zijn alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten voor de huurder, inclusief huurderving.  Deze duurtijden beginnen te lopen van het gekozen uur in de reserveringsaanvraag.
Art. 1.9De e-scooters zijn steeds voldoende opgeladen om de gekozen belevingstocht zonder zorgen uit te rijden. De uitgestippelde belevingstochten dienen dan ook ten allen tijde strikt gevolgd te worden. Het is verboden zich van de uitgezette route te begeven. Indien de batterij leeg raakt door het afwijken van de uitgezette route, zijn de ophaalkosten en huurderving voor rekening van de huurder.    
Veiligheid  
Art. 2.1Elke bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, voor het gebruikte voertuig tijdens de belevingstocht.
Elke bestuurder van een e-scooter dient in het bezit te zijn van een geldig autorijbewijs (B) of scooterrijbewijs klasse AM of A3.
Elke bestuurder dient zijn rijbewijs, in combinatie met identiteitskaart of paspoort voor te leggen, ten laatste voor de start van de activiteit. De verhuurder heeft het recht om een (digitale) kopie van deze documenten te nemen. Indien één van deze documenten niet voorgelegd kan worden, heeft de verhuurder het recht om het recht tot sturen te weigeren aan de betrokken bestuurder(s), zonder enige schadevergoeding.  
Art. 2.2De minimum leeftijd van de bestuurders is 18 jaar. Is er iemand tussen de 18 en 21 jaar in het gezelschap? Dan dient er minstens 1 begeleider van 21 jaar of ouder, continu aanwezig te zijn.  
Art. 2.3Rijden met voertuigen is enkel toegelaten in nuchtere toestand. Het rijden onder invloed van
alcohol, drugs en/of medicijnen die de rijvaardigheden kunnen beïnvloeden, is dan ook
verboden. Indien er twijfels zijn hierover, heeft de verhuurder het recht om zonder enige vergoeding het recht tot sturen te weigeren.  
Art. 2.4De bestuurder dient zijn snelheid aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden. Hij wordt geacht hierbij rekening te houden met andere weggebruikers, loslopende dieren, kinderen, gladheid, weersomstandigheden, drukte, enz.  
Art. 2.5De bestuurder dient zicht ten allen tijde te houden aan de geldende verkeersregels in het land waar hij rijdt. De bestuurder wordt geacht deze te kennen. Ter informatie in bijlage van deze overeenkomst een niet-limitatieve samenvatting. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.  
Art. 2.6Kinderen mogen op de e-scooter mee als passagier vanaf de leeftijd van 8 jaar, op voorwaarde dat hun lengte toelaat dat ze stabiel zitten.  
Art. 2.7Het is verboden om huisdieren mee te nemen op de e-scooters, uitgezonderd in daarvoor speciaal bestemde en afgesloten manden, mits deugdelijke bevestiging op de specifieke bagagedrager van de e-scooter.  
Art. 2.8Door de elektrische aandrijving horen anderen de e-scooters niet aankomen. Men nadert bovendien sneller dan verwacht. De bestuurder is dan ook ten allen tijde verplicht om het simulatiegeluid op de e-scooter aan te laten staan.  
Art. 2.9Aanwijzingen van de verhuurder dienen door de huurder en zijn gezelschap altijd strikt opgevolgd te worden.
Schade en diefstal  
Art. 3.1Eventuele schade, onder welke vorm dan ook, is volledig ten laste van de huurder, ongeacht of dit het gevolg is van de schuld van de huurder of van derden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, ontstaan tijdens het gebruik van de aan de huurder toevertrouwde goederen en voertuigen, in gebruik of in stilstand. Dit geldt zowel voor schade aan de huurder, als voor schade aan derden, goederen, enz. Bij schade dient de verhuurder ten allen tijde ingelicht te worden door de huurder, ten laatste op het moment dat de aan hem toevertrouwde goederen of voertuigen ingeleverd worden. De huurder zal de kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging en huurderving, aan de verhuurder vergoeden. Bij het niet voldoen van deze kosten, zijn niet alleen de kosten maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.  
Art. 3.2De huurder is volledig aansprakelijk voor diefstal of verlies van de aan hem toevertrouwde goederen of voertuigen. Bij diefstal of verlies, dient de huurder de verhuurder direct op de hoogte te brengen. De huurder zal de kosten van vervanging van gestolen en vermiste goederen en voertuigen, inclusief de huurderving ervan, aan de verhuurder vergoeden. Bij het niet voldoen van deze kosten, zijn niet alleen de kosten maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.  
Art. 3.3De e-scooters dienen steeds in het stuurslot geparkeerd te worden en continu zichtbaar te zijn voor de huurder. Sleutels dienen veilig weggeborgen te worden.  
Art. 3.4De e-scooters zijn verzekerd voor schade aan derden (burgerlijke aansprakelijkheid). De vrijstelling hiervoor bedraagt € 250. Indien er zich schade aan derden voordoet, is dit bedrag van € 250 ten laste van de huurder. In onderstaande gevallen wordt dit bedrag ten laste verhoogd tot € 750: Bestuurders jonger dan 21 jaar    
Betalingsvoorwaarden en borg  
Art. 4.1De huurder dient vóór aanvang van het gebruik van goederen en voertuigen, het totale bedrag van de overeenkomst -inclusief borg- betaald te hebben. Zo niet, worden deze goederen en voertuigen hem niet toevertrouwd.   Voor de e-scooters geldt een borg van € 250 per reservering tot en met 6 scooters. Vanaf 6 scooters bedraagt de borg € 500 per reservering. Indien de borg met bankkaart wordt betaald, wordt deze door de verhuurder binnen de 7 werkdagen na het gebruik van de aan de huurder toevertrouwde goederen en voertuigen, aan hem teruggestort via bankrekening, op voorwaarde dat er geen diefstal, vermissing of schade, onder welke vorm dan ook, werd vastgesteld. Indien er diefstal, vermissing of schade wordt vastgesteld, wordt de borg zo lang ingehouden, totdat alle kosten gedekt zijn.   In geval van diefstal, vermissing of schade, zal de verhuurder aan de huurder een bindend prijsbestek bezorgen. Indien de kosten het bedrag van de betaalde waarborg door de huurder overschrijden, dient de huurder het verschil binnen de 14 dagen na ontvangst van het bestek aan de verhuurder via bankoverschrijving over te maken.  
Annulaties en vergoedingen  
Art. 5.1Annulaties door de huurder: tot 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip is dit kosteloos.bij annulatie tussen 3 en 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip, zal de verhuurder 50% van het annulatiebedrag terug betalen aan de huurder.indien annulatie gebeurt later dan 3 dagen voor het gereserveerde tijdstip, heeft de huurder geen recht op een financiële tegemoetkoming.Annulaties omwille van slechte weersomstandigheden gebeuren in onderling overleg tussen huurder en verhuurder. In geval van annulatie omwille van slechte weersomstandigheden, heeft de huurder het recht om zijn activiteit kosteloos te herboeken, binnen de 12 maanden.  
Art. 5.2Annulaties door de verhuurder: indien de verhuurder een annulatie doet -om eender welke reden dan ook- zal hij het door de huurder betaalde bedrag volledig aan hem terugstorten via bankrekening, binnen de 7 werkdagen na annulatie.  
Art. 5.3Indien het gezelschap niet of onvolledig komt opdagen op het gereserveerde tijdstip, heeft de huurder geen recht op een financiële tegemoetkoming.